BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!

הצהרת הון

הצהרת הון היא מסמך המפרט את כל הנכסים שברשותך כגון: רכבים, נכסים, מקרקעין, כספים בבנקים וכו'. ואת ההתחייבויות השונות: משכנתא, הלוואת וכו'.

הצהרת הון מאפשרת לרשויות המס לערוך מעקב וביקורת האם השתנה דבר מה מאז ההצהרה הקודמת והאם קיים פער בין הדיווח למצב בפועל.

לכן חשוב לאסוף את כל המקורות והשימושים בעת עריכת הצהרת ההון, לעת נדרש זאת מפקיד השומה.

logo בניית אתרים